ISBN13 978-605-316-120-2
13x19,5 cm, 200 s.
Liste fiyatı: 25.00 TL
İndirimli fiyatı: 20.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Taha Parla diğer kitapları
Atatürk'ün Nutuk'u,
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Kemalist Tek-Parti İdeolojisi
ve CHP’nin Altı Ok’u
,
Türkiye'nin Siyasal Rejimi,
Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, 1989
Türkiye'de Anayasalar, 2007
Din Devlet Demokrasi, 2017
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Yaşam Nedir?
2. Basım
Liste Fiyatı: 24.50 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Türk Sorunu
Siyasi Yazılar 2: 1998-2007
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen, Eylem Can
Kapak Deseni ve Tasarım: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Şubat 2018

Taha Parla’nın 1998-2007 yıllarında yazdığı yazıları bir araya getiriyor bu kitap. Normal şartlarda, on-on beş yıl önce ve zamanın güncel siyasi gelişmelerinden hareketle yazılmış bu yazıların bugün artık eskimiş olduklarını söyleyebilirdik. Oysa bu doğru değil; derinleşerek varlık sürdüren sorunlar hakkında oldukları için hâlâ son derece güncel yazılar bunlar. Sadece son yirmi-otuz yıla değil, koca bir yüzyıla bakıldığında bile ülkenin fasit daireler çizerek aynı sorunlara takılı kaldığı, çözemediği, tersine sorunlarını kemikleştirdiği görülüyor.

Taha Parla, Türkiye’nin sorunlarını yaratan bağımsız değişkenlerden biri olmak üzere ya da milliyetçilik sorununu, antidemokratiklik sorununu, militarizm sorununu, Kürt sorununu, Ermeni sorununu, kadın sorununu, eğitim sorununu vb. doğrudan yaratmamış olsa da, böyle kördüğüm haline gelmesinde belirleyici katkısı bulunan bir "Türk Sorunu" olduğunu görmek gerektiğini vurguluyor.

"Türk Sorunu"ndan çıkışın ilk adımı, bu sorunların Türkiye’nin üzerine gökten zembille, kaza eseri, kendi taksiratı olmadan inmediğini, esas olarak başkalarının komploları, hain emelleri ve kötülemeleri sonucu olmayıp, en azından kısmen, bunları tarihi, zihniyeti, politikaları, sosyal yapısı, korkuları, kültürü ve ahlakıyla Türkiye’nin ta kendisinin yarattığını görmek, bilmek...

"Ahlaken doğru olmayan hiçbir şeyin, siyaseten doğru olamayacağının" anlaşıldığı bir Türkiye umuduyla, özellikle genç okurlarımız için yayımlıyoruz bu kitabı.

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz
Önsöz

İç Siyaset
Demokrasi, Sivilleşme, Laiklik, Anti-Nasyonalizm

Kemalizm, Türk Aydınlanması mı?
Hangi Cumhuriyet?
Devlete İş Yaptırmalıyız
Yargıtay Başkanı’nın Konuşması Üstüne
Asker Siyasete Karışamaz
İşkenceyi Kovuştur(ma)mak
Üniversite, Anayasa, Kanun, Hukuk
Üzerinde Durulmayan Bir Siyaset Cilvesi
12 Eylül Hesaplaşmadan Bitmez
Demirel, Fukuyama ve Huntington
Dominolar Düşerken
Irkçılıktan Mahalleciliğe, Mahallecilikten Milliyetçiliğe
301 Üstüne
Büyük Savlar ve Büyük Yanıtlar
Bonapartizme ve Devlet Dinciliğine Karşı Demokrasi ve Laiklik
İki Seçimin Birincisi
İki Seçimin İkincisi
Büyük Sermaye ve Yüksek Yargı
Pinochet’in Şilisi ile Evren’in Türkiyesi
1 Ocak 1980 Muhtırasının 27. Yıldönümünde
Bir Platform Ne Kadar Genişleyebilir?
Katil, Devlet, Toplum
2007’de Anayasa Değişikliği Gereği ve Genel Seçimler

Uluslararası İlişkiler
Dış Politika, Barış, Antiemperyalizm, Enternasyonalizm

Meşru Müdafaa Ânında Olur
Savaşın Azı da Cinayettir
53 Fire mi, 308 Fire mi?
İnsanları Barışla Korkutmayın
AB Anayasası Üzerine Bazı Notlar
Vicdani Ret
X Ülkesi İçin Bazı Gerçekçi Dış Politika Seçenekleri – Türkiye’ye de uyarlanabilir
12 Eylül, Lübnan ve “Yurtta Barış, Dünyada Barış”
BBC’de Konuşma
Açık Radyo’da Konuşma
11 Eylül Yeni Bir Şey mi?
Vicdani Reddin Felsefi Gerekçeleri

Birkaç Eskiz

Üç Tarz-ı Siyaset ve Muhalefetin İktidarı
“Üst-Kimlik” Klişesi ve Milliyetçilik
“Sivil Toplum” ve “Derin Devlet”
 

OKUMA PARÇASI

Kemalizm, Türk Aydınlanması mı?, s. 17-22

“Kemalizmden başka izm yoktur; öteki bütün izm’ler yabancı ve zararlıdır.”

Bu kısa yazıda sınırlı bir konu üzerinde duracağım. Yukarıdaki Atatürkçü önermenin anlamını ve açılımlarını irdeleyeceğim. Tek bir cümle olmakla birlikte, içeriği, kapsamı ve sonuçları bakımından fevkalade önemli bulduğum, Kemalizme ve onun toplumdaki etkilerine muazzam bir projektör tuttuğunu düşündüğüm için.

Bu cümle tam bu biçimiyle birçok devlet belgesinde, resmi dokümanda, ders kitabında yer alır. Daha yumuşak ve esnek biçim ve dozları birçok bürokratik (sivil ve askeri) direktifte, siyasal yayın ve söylemde, akademik ve eğitsel metinde, başta milli eğitim mevzuatı olmak üzere yasa, tüzük ve yönetmelikte bulunur. Yazıyı şişirmemek için örnekler, belgesel kanıtlar vermeyeceğim (Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ve Yüksek Öğretim Kanunu’nun ilke maddelerine bakılsın yeter). İspat külfeti bende değil. Deliller her tarafta. Daha önemlisi, bu önermenin binlerce türevinin, aldıkları biçim ve taşıdıkları doz ne olursa olsun, içerik ve öz olarak, hem resmi söylemin hem kamu felsefesinin hem de toplumsal ve bireysel psikolojinin dokusuna sinmiş olmasıdır. Daha da önemlisi, bir bölümünü saydığımız çok çeşitli düzlemde düşünceye ve eyleme rehberlik etmesidir.

Analitik felsefenin ve yorumbilimin yaptığı işler bence yeterli değildir ama asgari düzeyde gereklidir. Bundan hareketle, önce yukarıdaki önermenin içeriğini saptayalım. “Kemalizmden başka izm yoktur” ne demektir? Başka izm’ler –büyük, orta, küçük boy ideolojiler ve teoriler olarak– dünyada elbette var olduğuna göre, Kemalizmden başka izm’ler, bizim için, biz Türkler için yoktur; yani olmamalıdır, bunlara izin verilmemelidir. Devam ediyoruz: “[Çünkü] öteki bütün izm’ler yabancı ve zararlıdır” – yani bize, biz Türkler’e.

“Kemalizm”in ne olduğunu burada tartışmayacağım. 1920’ler-1930’larda formüle edilmiş bir ideoloji olduğunu hatırlatmakla yetinelim. Şu anda bizi ilgilendiren, bu ideolojinin 1960’larda da, 1990’larda da yeterli, 2000’lerde de yeterli, daha doğrusu tek yeterli ideoloji, hatta dünya görüşü, düşünce biçimi, değerler sistemi, kimlik modeli olarak görülmüş ve diyelim ki 2020’lerde de böyle görülecek olmasıdır.

“Öteki” izm’ler ne veya hangileri? Çeşitli türevleri, biçimleri, dozlarıyla liberalizm, sosyalizm, Marksizm. (Kastedilenin bunlar olduğunu başka yerlerde belirtmiş olduğum için, açmayacağım.) Yani Batı’nın en önemli gelenekleri, Batı Aydınlanması’nın asıl temsilcileri / ürünleri. Orta boy bir “üçüncü yol” (yani ne sosyalist-Marksist, ne de liberal-kapitalist ve fakat solidarist ve faşist alt türleriyle korporatist-kapitalist yol) ideolojisi olan ilk kuşak Kemalizmin böyle bir dışlamayı seçmiş olduğunu saptamak kolay. Kemalistler nasıl Osmanlı mirasının bir bölümünü tutup kullandılar ve bir bölümünü iradi olarak terk ettilerse, Batı’yı da aynı şekilde seçip ayıklayarak örnek aldılar. Asıl önemli nokta sonraki Kemalistler’in / Atatürkçüler’in öncekilere, onların amaçlamadıkları şeyleri yakıştırmaları ve Batı’nın iki büyük özgürleştirici ve evrenselci geleneğinden yoksun bırakılmış olduklarını anlamamaları. Aksi takdirde bunları dışlamayı bizzat ve bilfiil sürdürdüklerini teslim etmek durumunda kalırlar.

“Biz” kimiz? Hiçbir siyasal ve kültürel topluluk monolitik ve mutlak türdeş olmadığına göre, “biz Türkler”i “bazı Türkler”, “diğer bazı Türkler”, “diğer diğer bazı Türkler” diye ayrıştırmak lazım. (Ve bunu, etnik çoğulluğun olmadığı ulus-devletler ve kabileler için de yapmak lazım.) Ve bütün işlevselcilere sorulması gereken bir soruyu Kemalistler’e / Atatürkçüler’e de sormak lazım: Ne bakımdan işlevsel ve kimler için işlevsel? Fevkalade işlevsel bir ideoloji olduğunu uzun ömrü, kalıcılığı, kolayca yeniden üretilebilirliği açısından göstermiş olan Kemalizmin bu bakımdan çözümlemesini yapmak bu kısa denemenin amacına dahil olmadığı için şuna işaret etmekle yetinebiliriz: Liberalizm ve sosyalizm bütün Türkler için zararlı olamayacağı halde, öyle gösterilmiştir. (Batı’nın bu iki büyük geleneğini idealize etmiyorum; göreli konuşuyorum.)

Ama yukarıdaki yaklaşımın burada sorunsallaştırmak istediğim yanları bunlar değil. Bu cümlenin yansıttığı zihniyetin ilkesel sorunluluğu, bu zihniyetin doğası ve mantığı gereği yol açmak zorunda olduğu toplumsal ve bireysel sonuçlar. Özellikle de, toplumun düşünsel gelişimi ve bireyin kişiliğinin, kimliğinin, siyasal bilincinin biçimlenişi açısından. Burada bunun gerçeklikte yol açtığı sonuçların somut çözümlemesinden söz etmiyorum; teorik olarak, ancak ve ancak neye yol açabileceğine işaret etmek istiyorum.

Önce ilkesel sorun ya da sorunluluk. Bence aydınlanmanın (postmodernistler kaş kaldırmasınlar: kendilerinin yererek, Kemalistler dahil bazılarının överek, pozitivist toplum mühendisliğine indirgedikleri büyük harfli Aydınlanma’dan söz etmiyorum) çeşitli evreleri ve kanatları vardır, Comte da, Kant da, Marx da aydınlanmadır; en temel özelliklerinden biri, dışarıdan sorgulanmaya açık ve daha güçlü karşı-kanıt ve savlar karşısında pozisyonunu gözden geçirmeye hazır olmanın da ötesinde, kendi kendini sürekli sorgulama kuralını içinde barındırmasıdır. Kemalizm ve Atatürkçüler bu iki ölçütün ikincisine de birincisine de cevap veremiyorlar: Kendilerini içeriden sorgulamak şöyle dursun, dışarıdan sorgulanmaya da kapalılar. Bununla da yetinmeyip farklı görüşleri yabancı, zararlı ilan edip bâb-ı içtihatı kapatıyorlar; gayrısını maddi, manevi, toplumsal ve yasal yaptırımlara uğratıyorlar. (Tabii, dinler de böyle yapıyor.)

Gelişmelere açık ve dolayısıyla kendi de gelişmeye açık hiçbir düşünsel veya siyasal yaklaşım kendini bu denli yeterli, hep ve tek yeterli, görmez. Gördüğü anda tarihi, toplumu, düşünceyi, bireyin gelişmesini durdurur. Kendini belli ölçüde doğru bulan bir yaklaşımın, kendinden belli ölçüde hoşnut olmasından, kendini gerekçelerle anlatmasından ve savunmasından söz etmiyorum. Mutlak hoşnutluktan, gerekçe gösterme zahmetine katlanmamaktan, farklı görüşleri daha baştan “idraksizlik”ten “vatan hainliği”ne uzanan bir tavırla dışlamaktan, yasaklamaktan, mahkûm etmekten söz ediyorum. Bu da aydınlanmanın ruhuna, rasyonel tartışmanın söylem adap ve ahlakına aykırıdır. Bu, ilkesel sorun.

Sonuçların sorunluluğuna gelince. Sorgulamayan, seçenekleri tartışmayan ve tartmayan bir toplumda ve onun böylesi bir milli eğitim ideolojisi ve toplumsallaşma süreciyle eğittiği bireylerde aydınlanma olmaz, iman tazeleme olur.

Aydınlanmanın yukarıda belirttiğim özelliğini öğretim / öğrenime, ya da en geniş anlamıyla öğrenmeye uyarlarsak şöyle bir tanım elde edebiliriz: Öğrenme, o anda mevcut bilgilere özgürce ulaşıp doğru muhakeme yürüterek seçenekler arasında karşılaştırmalı değerlendirme yaptıktan sonra yargıya varmak; ancak bu yargıyı, karşı-kanıtlar çıktığı takdirde veya daha güçlü karşı-savlar karşısında, rasyonel tartışma kurallarına uygun olarak gözden geçirmeye, kısmen veya tamamen değiştirmeye açık olmaktır. Bu esas, beşeri ve sosyal bilimlerde, felsefede, siyasal yaşamda, düşünce hayatında geçerlidir. Bu tutum benimsenmedikçe, (doğal ve sosyal) bilimler de, düşünce de, toplum da, birey de ilerlemez. Hele bunun tam tersi, bir milli eğitim ideolojisi haline getirilmişse.

Bir ideoloji / düşünce sistemi ve bir düzen / eylemler bütünü olarak Kemalizmi, Türk aydınlanması, hümanizmi ve rasyonalizmi kabul eden görüş ve bu ana tema etrafındaki varyasyonlar egemenliğini ve yaygınlığını korumaktadır. Türk siyasi sınıfında, devlette, ailede, milli eğitimde, akademyada, medyada, yeniden üretilmekte, içeriği, törenleri ve yaptırımlarıyla uygulanmaktadır. Bazı kurumsal ve biçimsel değişiklikler dışında, tek-parti dönemi ideolojisi ve rejiminin, egemen ideoloji ve kamu felsefesi olarak, 1945 sonrası için de, bugün için de, gelecek için de (kimilerine göre ebediyyen) doğruluğu ve geçerliliği bir aksiyom statüsündedir. Kemalizm / Atatürkçülük’ün, kavram ve olay düzleminde, Türk aydınlanması, hümanizmi, rasyonalizmi olduğu, bunu başlattığı, sürdürdüğü görüşü / inancı neredeyse sorgulanamaz niteliktedir.

Sorgulamanın ve kuşkunun ölçülü ve makul olanı hangisidir gibi bir konuya burada girecek değilim. Ama mutlak sorgulanamazlığın makul ve ölçülü olmadığı açıktır. Söz konusu düşüncenin ve onun hakkındaki inancın, içeriği ve sonuçları itibariyle sorgulanarak yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle de burada üzerinde durduğumuz, kendisi ve ötekiler hakkındaki tutumunun.

Yakın bir zamana kadar Kemalizmin demokratik, bilemediniz vesayetçi demokratik olduğu söylenebiliyordu. (27 Mayıs 1960 sonrası sol-Kemalizm, sosyalist-Kemalizm alaşımlarının üzerinde bile durmayacağım. Şimdi, burada durmayacağım demek istiyorum, yoksa tartışma kapısını kapatmıyorum.) Artık pek söylenemiyor. Otoriterliği, hatta bazı bakımlardan totaliterliği yadsınamıyor; ama bu hâlâ bir siyasi metot sorununa indirgenip, ilerici eylemleri gerçekleştirebilmek için gerici güçlerin direnişini böyle kırmak gerekliydi denerek, kimilerince bir reelpolitik erdemi olarak görülüyor, kimilerince iyi amaç için mübah araç apolojisi yapılıyor. Yakında bu tutumların isabetsizliği de ister istemez daha iyi ortaya çıkacaktır.

Ne var ki siyasal Kemalizmin rasyonalizasyonunda verilmek zorunda kalınan bu ödünlere koşut bir “ayarlık” (“aymazlık” karşıtı olarak kullanıyorum) kültürel Kemalizmin değerlendirilişinde henüz pek görülmüyor. Yalnız militan resmi savunucuları değil, siyasal doğrucu, kolaycı kritikleri de hâlâ Kemalizmin Türk aydınlanması, hümanizmi ve rasyonalizmi olduğuna –çoğu zaman da içtenlikle– inanmaya devam ediyor. Evet, Kemalizm siyaseten modern ve demokrat olmayabilir, ama bize Batı’yı / çağdaşlığı, bilimi, laikliği / sekülerliği, hatta Türk rönesansını ve reformasyonunu getirmedi mi diye, yanıtı da baştan içinde bulunacak biçimde soruyorlar. Bu da çok ikna edici ve kendi içinde apaçık sayılıyor ve kabul ediliyor.

Bu, Kemalistler’in / Atatürkçüler’in son çekilme çizgisi, son hattı müdafaasıdır. Ve benim burada sorgulamaya çalıştığım tam da budur. Daha doğrusu, bir üstteki paragrafta sıraladığım listenin yalnızca “aydınlanma” ve “rasyonalizm” terimleri. Yoksa diğer terimlerinin de yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Herhalde önümüzdeki çeyrek yüzyılda bu da yapılacak. Çok kısa birkaç ön soruyu kayda geçireyim.

Hangi Batı? Liberal ve sosyalist Batı değilse, hangi çağdaş uygarlık? Fen ve teknolojisiyle değil de, siyaseti ve kültürüyle mi? Bilim mi, yoksa belli bir tür siyaset ve kalkınma anlayışının emrine verilmiş bir “bilimselcilik” mi? İleri bir sekülerliğe doğru atılmış yüksek dozda bir laiklik adımı mı, yoksa anti-klerikalizmde kalan, sınırlı ve ikircikli bir laiklik dozu ve biçimi mi? İnsanı araç değil amaç gören bir hümanizm mi, yoksa insanları bir ulusal organizmanın organları, türdeş bir kitlenin şeflerce seferber edilecek parçaları, Hegel’in piyonları olarak gören bir milliyetçilik-devletçilik mi? “Biz bize benzeriz” derken hem kendini iyi kötü evrenselleşmiş normlarla bağlı saymaktan sıyrılmaya çalışan, hem de biricikliğini ve üstünlüğünü söyleyen ve “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” diyen bir milliyetçilik, evrenselci bir hümanizmle ne kadar bağdaşır? Yurttaşları uyruk ve nefer mertebesine indirirken, şefleri, tarihte bilinen kişi kültlerinin çok ötesinde tanrılaştıran bir ideoloji ve psikoloji, iç toplumsal ve düşünsel yaşamda insancıl ve insana saygılı olabilir mi? Ego-ideal fikir(ler) değil kişi(ler) olunca, bireylerde özgüven ve içsaygı, bireylerarası ilişkilerde demokratik normlar, eşitlik ve karşılıklı saygı yeşerebilir mi, yerleşebilir mi?

Bütün bu soruların, burada üzerinde durduğumuz aydınlanma ve rasyonalizm karşıtı tutumla ilişkilendirilerek sorulması gerektiğini düşünüyorum.

25 Haziran 1998

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova