ISBN13 978-975-342-222-2
13x19,5 cm, 336 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 232.00 TL
İndirimli fiyatı: 185.60 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Sempozyum Bildirileri
Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek
Yeni Bir Kavrayışa Doğru
Yayıma Hazırlayan: Tanıl Bora, Semih Sökmen, İ. Kaya Şahin
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Kasım 1998
5. Basım: Ekim 2020

"Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek: Yeni Bir Kavrayışa Doğru" sempozyumu Şubat 1998'de yapıldı. Düzenleyici iki dergi, Toplum ve Bilim ile Defter dergisi, sempozyumdan beklentilerini şöyle ifade etmişlerdi: "Türkiye'de sosyal bilimlerin kuruluş ve gelişimini değerlendirmek ve bugünkü durumuyla ilişkilendirmek; sosyal bilimlerin kendileri hakkında düşünmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak; farklı sosyal bilim dalları arasında eğer mümkünse işbirliğinin imkânlarını aramak... ve buradan hareketle araştırma, eğitim ve yayıncılık alanlarında geleceğe yönelik öneriler geliştirmek, tartışmak..."

Sempozyumun bildirilerini bir araya getiren bu kitapta, bu amaca farklı açılardan odaklanan eleştirel makaleler ile dünyadaki bazı tartışmaların yansımalarını bulacaksınız. Tamamlanmış, sonuçlanmış tartışmalar olarak değil, bir başlangıç, bir soru sorma ve yön arama olarak bakılmalıdır bu çalışmaya.

İÇİNDEKİLER
Sunuş

Birinci Bölüm: Sosyal Bilimlerin Farklı Önkabulleri
* İlhan Tekeli, Toplum Bilimlerin Önünü Açmaya İnsan Modellerini Tartışarak Başlamak
* Gürol Irzık, Ayşe Buğra, İnsan Doğası, İnsan İhtiyaçları ve İktisat
* Falih Köksal, Evrim Kuramı ve Sosyal Bilimler
* Ayşe Öncü, Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler

İkinci Bölüm: Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Gelişimine Bakış
* Zeynep Direk, Türkiye'de Felsefenin Kuruluşu
* Aynur İlyasoğlu, Türkiye'de Sosyolojinin Tarihini Yazmak: Bir Sorunlaştırma ve Yaklaşım Önerisi
* Ayşe Durakbaşa, Türkiye'de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği
* Adnan Ekşigil, Felsefe Tarihi ve Dine Bakışta Ussal Kurgulama

Üçüncü Bölüm: "Geçmiş"i Okumak ya da Okuyamamak
* Gökhan Çetinsaya, "Abdülhamid'i Anlamak": 19. Yüzyıl Tarihçiliğine Bir Bakış
* Oktay Özel, Bir Tarih Okuma ve Yazma Pratiği Olarak Türkiye'de Osmanlı Tarihçiliği
* Tayfun Atay, Çözülmemiş Bir Tarih Sorunu: Şeyh Bedreddin
* Süleyman Seyfi Öğün, Türk Politik Kültürünün Şekillenmesinde Tarihin Konumu
* Nuray Mert, Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Dine Bakışı

Dördüncü Bölüm: Sosyal Bilimlerin Göremediği
* İ. Melih Baş, Sosyal Bilimler ve Ekoloji
* Duygu Köksal, Sosyal Bilimlerin Kıyısında Edebiyat
* Ali Akay, Sosyal Bilimler ve Sanat

Beşinci Bölüm: Sosyal Bilimler Ne İçindir?
* Ferda Keskin, İnsan Bilimlerinin Bir Telosu Var mı?
* Kaya Şahin, Sosyal Bilimler Öğrenciliği ve Akademi: Yeni Bir Açılım Mümkün mü?
* Tanıl Bora, Dergicilik Deneyimi: Sosyal Bilimler Pratiğinde Bir Anlam Arayışı
* Ömer Laçiner, Sosyal Bilimler-Siyaset İlişkisi
* Ahmet Çiğdem, Eleştirel Teori, Bilim ve Akademi

Altıncı Bölüm: Disiplinlerin Sınırında Disiplinlerarasılık, Bilgi ve Fark
* Necdet Teymur, Disiplinlerin Aşağısında(ki) Mekân
* Haldun Gülalp, Dilek Barlas, Bilginin Evrenselliği, Farkın Sorunsallığı
* Meyda Yeğenoğlu, Çokkültürlülük Disiplinlerarasılık mıdır?
* Mahmut Mutman, Bilgiyi Sorunsallaştırmak
* Nilüfer Göle, Batı-dışı Modernliğin Kavramsallaştırılması Mümkün mü?

Ekler
* Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek Sempozyumu'nun Ardından
* Bir Protestonun Hikâyesi

* Katkıda Bulunanlar
OKUMA PARÇASI

Gürol Irzık, Ayşe Buğra, "İnsan Doğası, İnsan İhtiyaçları ve İktisat", s. 34-41

İktisat politikalarını uzun süre çok önemli bir biçimde etkilemiş bir iktisatçı, John Maynard Keynes, en önemli çalışması olan Genel Teori'nin sonuç bölümünde şöyle diyor: "İktisatçıların ve siyaset felsefecilerinin fikirleri, doğru oldukları zaman da yanlış oldukları zaman da, genel olarak sanıldığından çok daha güçlüdür. Aslında dünyayı yöneten pek de bunlardan fazla bir şey değildir. Kendilerini entelektüel etkilerden arınmış sanan pratik kişiler, çoğu zaman merhum iktisatçılardan birinin kölesidirler."(1)

Gerçekten de, iktisat bir politika bilimidir ve iktisatçılar politik karar mekanizmaları içinde dolaylı veya dolaysız, isteyerek veya istemeden çok önemli bir rol oynarlar. Oysa, standart iktisat kuramlarına hâkim olan insan anlayışının, iktisat politikalarına sağlam bir temel oluşturmak açısından pek yararlı olduğu söylenemez. Dolayısıyla iktisatçıların bu alanda oyn...

Devamını görmek için bkz.

Zeynep Direk, "Türkiye'de Felsefenin Kuruluşu", s. 69-80

Felsefenin yeni kurulmuş bir ulus-devlet eliyle yeniden kurulmasından bahsetmek öncelikle birtakım soruların sorulmasını gerektirir. Bu sorulardan ilki, kurucu edimin niyetinin, içinden çıktığı kültürün geçmişiyle ve geleceğiyle ilişkisini ilgilendirir. Bu niyetin zamansallığı geçmişi geri kalmışlık olarak saptayan, geleceğe ise ileri gitmek hedefi bağlamında bakan çizgisel bir zaman anlayışına bağlanır. Ama kurulan "yeni" Batılıca bir yenilenmeyi hatırlatmaz, çünkü yeniye geçmişte bulunanı tekrar inşa etmek yoluyla varılmamış, ona geçmişten mutlak bir biçimde koparak ulaşmak hedeflenmiştir. Kurucu niyet için geçmiş, düşünce özgürlüğünü ortadan kaldıran dinin ve geleneklerin işgali altındaki zamandır. Kurucu edim zamanın sıfır noktasında olmak ister ama bunu başaramaz bir türlü, çünkü bir yandan geçmişi silip atmak isterken, öte yandan geleceğe geç kalmış gibi görür kendisini. Onun bulunduğu sıfır noktası, geçmişi...

Devamını görmek için bkz.

Tanıl Bora, "Dergicilik Deneyimi: Sosyal Bilimler Pratiğinde Bir Anlam Arayışı", s. 247-54

"Amaç", "erek" sorunsalı açısından, dergi çıkarma pratiğinin, sosyal bilim pratiğine benzeyen bir yanı var.Bir taraftan önemsenen, kafa kurcalayan bir konuyu tartışmaya açmak gibi bir tasa ile, diğer taraftan yayının periyodunu tutturmak, sayıyı doldurmak, muteber imzalara yer vermek gibi "kariyer" kaygıları arasında bir gerilim var dergicilikte; işte bunun sosyal bilimler pratiğinde de yerleşik bir gerilim ve çelişki olduğunu düşünüyorum. Dert ve davalar ile iş ve işin rutini arasındaki çelişkinin, deyime izin varsa "yabancılaşma" riskinin benzerliği... Bu benzerlik, dergicilik pratiğinin, sosyal bilimler pratiğine "yüksek amaçlar" adına yukardan bakacak, onu yargılayacak bir mevki işgal etmediğini gösteriyor. Bu kabul hatırda kalmak kaydıyla, sosyal bilimler alanına hitap eden bir dergi yayın faaliyetinin, sosyal bilimler pratiğine ne de olsa dışardan bakmak gibi bir eleştirel p...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X